OMÜ Rektörlük İdari Birimler Kalite Koordinatörlüğü Atakum, Samsun TÜRKİYE
tr

Stratejik Yönetim
Anasayfa » Stratejik Yönetim

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ VE YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU YÖNETMELİĞİ

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yükseköğretim Kurumlarında İç ve Dış Kalite Güvencesi Sistemi

Kurum iç değerlendirme süreci ve takvimi

MADDE 19 – (1) Yükseköğretim kurumları, iç değerlendirme süreçlerini stratejik plan, yıllık performans programı ve faaliyet raporu ile bütünleşik yapıda, bu raporları hazırlama yükümlülüğü bulunmayan vakıf yükseköğretim kurumları ise vizyon, misyon ve stratejik hedefleri ve kalite güvence sistemleriyle bütünleşik olarak; eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerini ve bunları destekleyen idarî hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde yürütür.

       Ondokuz Mayıs Üniversitesi stratejik amaç ve hedeflerini, iç ve dış hususlar ile ilgili taraf ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak beş yılı kapsayan Stratejik Planında belirler. Planda hedeflere ilişkin gerekli stratejiler ve gerekli kaynaklar da tayin edilir. Stratejik plan web sayfası aracılığıyla tüm paydaşlara duyurulur.

Stratejik Planlarımız
2019-2023 Stratejik Plan
2014-2018 Stratejik Plan
2009-2013 Stratejik Plan