OMÜ Rektörlük İdari Birimler Kalite Koordinatörlüğü Atakum, Samsun TÜRKİYE
tr

İç Değerlendirme

Anasayfa » İç Değerlendirme

OMÜ’de İç Değerlendirme işlemleri birbirini tamamlayan iki süreç ile gerçekleştirilmektedir.
İlk süreç Kurum İç Değerlendirme olup; “Birim İç Değerlendirme – Kurum İç Değerlendirme” olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.
İkinci süreç Yönetimin Gözden Geçirmesi olup; “İç Tetkik – Yönetimin Gözden Geçirmesi” şeklindedir.

Birimlerin İç değerlendirme sürecine katılımını sağlamak, kalite süreçlerinde kanıt odaklılığı teşvik etmek ve birimlerin kalite güvence sistemine yönelik farkındalıklarının artmasını sağlamak amacıyla ÜNİKYS İç Değerlendirme Modülü hazırlanmıştır. YÖKAK Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzuna uygun olarak tasarlanan İç değerlendirme Modülü ile birimlerin kalite ölçütlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürmeleri sağlanmaktadır. Bu kapsamda tüm birimler, Birim Kalite Komisyonu ile bir araya gelerek Birim İç Değerlendirme Raporunda istenen bilgi ve belgeleri hazırlamakta ve birim üst yönetimi sahipliğinde birim yöneticisi tarafından sisteme giriş yapılmaktadır. Birim İç Değerlendirme Raporları Kalite Komisyonu tarafından incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Böylelikle, tüm birimlerin OMÜ’nün İç Değerlendirme Sürecinde aktif rol almaları sağlanmakta, Kalite Komisyonunun Kurum İç Değerlendirme Raporuna temel teşkil edecek doğru, güncel bilgi ve kanıtlara erişimi kolaylaştırmakta ve KİDR sonunda belirlenen iyileştirilecek alanların tüm birimleri kapsayacak şekilde belirlenmesine altyapı sunulmaktadır.

Her yıl “YÖKAK Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu” doğrultusunda BİDR ölçütleri, açıklamaları ve kanıt talepleri Kalite Koordinatörlüğü tarafından gözden geçirilmekte ve üniversitemizde uygulanan çalışmaları da içerecek şekilde güncellemeler yapılmaktadır.

ÜNİKYS Birim İç Değerlendirme modülü kullanımına ilişkin bilgilere Yazılı ve Görsel Notlar sekmesinden erişebilirsiniz.

Birim İç Değerlendirme Raporları için tıklayınız.

ÜNİKYS İç Değerlendirme/Birim İç Değerlendirme modülü için tıklayınız.

“YÖKAK Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu” doğrultusunda üniversitemizin güçlü ve gelişmeye açık yönlerini tanımasını ve sürekli iyileştirmeye yönelimini sağlayan “Kurum İç Değerlendirme Raporu” her yıl Kalite Komisyonu tarafından hazırlanmakta ve yayınlanmaktadır.

Üniversitemizde Kurum İç Değerlendirme Raporu Sonuç bölümünde yer alan iyileştirmeye açık alanlara eylem planı hazırlanmakta ve iyileştirmelere yansıtılmaktadır.

ÜNİKYS Kurum İç Değerlendirme modülü kullanımına ilişkin bilgilere Yazılı ve Görsel Notlar sekmesinden erişebilirsiniz.

ÜNİKYS İç Değerlendirme/Kurum İç Değerlendirme modülü için tıklayınız.

Kurum İç Değerlendirme Raporları

İlgili Dokümanlar:

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi ve YÖK Kalite Ölçütleri kapsamında, kalite yönetim sisteminin yeterliliğinin ve mevcut uygulamaların dokümante edilen sisteme uygunluğunun denetlenmesi, hedeflere ulaşmadaki etkinliğin gözden geçirilmesi ve iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi amacıyla OMÜ’de yılda bir kez iç tetkik yapılmaktadır. İç tetkiklerin, planlanması, gerçekleştirilmesi, raporlanması ve ilgili faaliyetlerin yürütülmesi için yöntemler, rol ve sorumluluklar “PP.5.2.PRS.0007 OMÜ İç Tetkik Prosedürü”nde tanımlanmıştır. Kalite yönetim sistemi kapsamındaki tüm birim ve süreçler iç tetkik prosedürüne uygun olarak tetkik edilmektedir.

Bu kapsamda üniversitemizde, iç tetkik her yılın Ekim-Kasım ayları içerisinde yüz yüze gerçekleştirilecek şekilde planlanmaktadır. (İlçelerde gerçekleştirilecek tetkikler, tetkikçilerin isteği üzerine online yapılabilmektedir.) Tetkik edilecek birimlere bir ekip lideri/baş tetkikçi ve bir tetkikçi olmak üzere iki tetkik personeli iç tetkikçi havuzundan belirlenmekte ve ilgili eşleştirme doğrultusunda “İç Tetkik Programı” hazırlanmaktadır. Oluşturulan İç tetkik programı ÜBYS üzerinden tüm birim ve iç tetkikçilere resmi yazı ile ve ÜNİKYS Duyurular sekmesinden bildirilmektedir. Tetkik süreci sonunda tespit edilen bulgular “İç Tetkik Raporu”nda belirtilmekte ve ilgili birime verilmektedir. Birim, raporda yer alan bulgulara “Düzeltme veya Düzeltici-İyileştirici Faaliyet” planlamaktadır. “İç Tetkik Bulgu ve Takip Çizelgesi” ile tespit edilen bulguları ve “Düzeltme veya Düzeltici-İyileştirici Faaliyetlerin” gerçekleşme durumu Kalite Koordinatörlüğü tarafından takip etmektedir.

İç Tetkik ile ilgili tüm dokümanlar Kalite Koordinatörlüğünde arşivlenmektedir.

İlgili Dokümanlar:

Üniversitemizde, OMÜ yönetiminin Kalite Yönetim Sistemi (KYS)’nin amaca uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sürdürmesini güvence altına almak için yılda en az bir kez KYS’yi gözden geçirir ve bu kapsamda YGG faaliyetlerini gerçekleştirir. 2019 yılından itibaren tüm birimlere yönelik gerçekleştirilen YGG faaliyetine ilişkin uygulama ayrıntıları Kalite El Kitabı 9.3 maddesinde tanımlanmıştır. Kalite Koordinatörlüğü tarafından OMÜ Bütünleşik KYS Performans Raporu hazırlanmakta ve YGG 2. Kademe Raporu Senato onayından geçtikten sonra tüm birimlere duyurulmaktadır. YGG sonuçlarına ilişkin kararlar Kalite Koordinatörlüğü ve Kalite Komisyonu tarafından eylem planlarına (YGG Eylem Planı) dönüştürülmektedir. Alınan kararlar sonucunda ÜNİKYS üzerinden Birimler DİF planlayabilmekte ve böylece YGG çevriminin tamamlanması sağlanmaktadır. Ayrıca, birimler YGG 1. Kademe Raporunda aldığı (eylem planında yer almayan) kararlara ilişkin de DİF planlamaktadır. 2022 yılı itibari ile “KGS-Akademik Birim İşlem Takvimi” doğrultusunda YGG işlemleri Ocak ayında gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte KGS’ye ilişkin ÜNİKYS’nin aktif ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla KYS Performans Raporu formatı güncellenmiştir.

İlgili Dokümanlar: